Międzynarodowa promocja województwa lubelskiego poprzez rozpowszechnianie informacji o marce gospodarczej Lotniczy Dęblin

Lotniczy Dęblin

Informacje o projekcie

Projekt pn. „Marka Lotniczy Dęblin narzędziem promocji gospodarczej miasta i regionu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie 2.4. Marketing Gospodarczy Schemat B.

Cel ogólny projektu: międzynarodowa promocja województwa lubelskiego poprzez rozpowszechnianie informacji o marce gospodarczej „Lotniczy Dęblin”, przy dominującym zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communication Technologies) .

Cele szczegółowe projektu:

Projekt ma za zadanie wesprzeć dotychczasowe organizacyjne i marketingowe działania miasta w kierunku pozyskania inwestorów z branży lotniczej. INWESTYCYJNE NIEBO to jednak nie tylko branża lotnicza, to także przyjazny klimat do inwestowania w dziedzinach gospodarki takich jak logistyka czy ekoenergetyka, oraz wsparcie funkcjonowania Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, m.in. w zakresie tworzenia przyjaznych warunków dla jej studentów.

W ramach projektu zostanie zrealizowany szereg działań analitycznych w zakresie samej marki, jak i walorów gospodarczych miasta Dęblin, powiązanych z walorami gospodarczymi województwa lubelskiego. Działania analityczne stanowią podstawę do kampanii promocyjnych przy użyciu zaproponowanych narzędzi promocyjnych, w zdecydowanej większości opartych o elektroniczne kanały komunikacji.

Wykonana szczegółowa diagnoza potencjału marketingowego Dęblina, województwa lubelskiego, wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami, służącymi poprawie skuteczności działań marketingowych, będzie wzmacniać i ukierunkowywać realizowaną kampanię promocyjną.

Realizacja celu ogólnego i celów szczegółowych przyczyni się do realizacji celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego tj. „Podniesienia konkurencyjności Lubelszczyzny, prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”. Budowa marki i identyfikacja potencjałów ma na celu wykorzystanie atutów w działaniach promocyjnych, co pozwoli na wzrost konkurencyjności obszaru objętego projektem oraz całego województwa lubelskiego, szczególnie w obszarze grupy docelowej projektu - potencjalnych inwestorów w branży lotniczej, przewozów cargo i branży logistycznej.

Projekt przyczyni się również do realizacji głównego celu Osi Priorytetowej II, jakim jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa lubelskiego. Realizacja działania prowadzi do promocji atrakcyjności regionu, rozpowszechniania informacji o regionie oraz możliwościach inwestycyjnych, współpracy i kooperacji.

Projekt został ukierunkowany na kreowanie dobrego wizerunku regionu i regionalnej oferty inwestycyjnej pod kątem potencjalnych inwestorów ze wskazanych branż. Projekt oparty jest o potencjał zaawansowanej technologicznie, innowacyjnej branży regionu – lotnictwa. Z uwagi na dostępność w mieście dużych, wolnych terenów inwestycyjnych, projekt powiązany jest również z innymi dziedzinami gospodarki, takimi jak logistyka czy chociażby ekoenergetyka, w ramach której powstają już pierwsze inwestycje w mieście.

E-transmisja wydarzeń

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
Tel.: +48 81 883 00 01, fax: +48 81 880 19 11
E-mail:
www.deblin.pl

RPO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013